LSZ goes Studentefoire 2020

Kurz a Kompakt alles ronderem Zürich an dai Studium

D’Universitéiten zu Zürich

Schnupperkurs fir déi Ondéciséiert

Waat ech alles wesse muss ronderem mai Studium

Den LSZ as an all Situatioun fir dech do