REEL – Vum 29 September bis den 2ten Oktober, ware mir zu Karlsruhe an Heidelberg op d’REEL a konnte mat den anere Cerclen e puer gutt Béieren heppen. 🍻
No engem wonnerbaren Rallye ass et op Heidelberg gaangen wou mir déi nächst Deeg interessant Gespréicher mat den Partneren feiere konnten an och eis Éieregaascht empfaangen hunn.
Sou wuel do wei och op den Soiréeën hu mir eis all prächteg amuséiert.🥳
Villmools Merci un den Reelscomité a mir hoffen dir hutt iech all gutt erholl!😉