COMITÉ 2023-2024

Paul Mangers

Paul Mangers

Président

Mathématik (ETH)

paul.mangers@lsz.lu

Sarah Hoffmann

Sarah Hoffmann

Vice-Présidente

Pharmazie (ETH)

sarah.hoffmann@lsz.lu

Cedric Mulders

Cedric Mulders

Trésorier

Mathématik (ETH)

cedric@lsz.lu

Till Winzen

Till Winzen

Relations Externes

Bauingénieur (ETH)

till.winzen@lsz.lu

Mathieu Martin

Mathieu Martin

Secrétaire

Rechnergestëtzte Wëssenschaften (ETH)

mathieu.martin@lsz.lu

Cédric Delhez

Cédric Delhez

Vice-Trésorier

Bauingénieur (ETH)

cedric.delhez@lsz.lu

Louise Dutrop

Louise Dutrop

Webmaster

Maschinnebau (ETH)

louise.dutrop@lsz.lu

Louis Mousel

Louis Mousel

Sportsminister

Maschinnebau (ETH)

louis.mousel@lsz.lu

Anne-Marie Scheuer

Anne-Marie Scheuer

Cooptée

Ëmweltnaturwëssenschaften (ETH)

annemarie@lsz.lu

Philippe Schaack

Philippe Schaack

Coopté

Maschinnebau (ETH)

philippe.schaack@lsz.lu

Frédéric de Pourcq

Frédéric de Pourcq

Coopté

Maschinnebau (ETH)

frederic.depourcq@lsz.lu

Marwane Rizki

Marwane Rizki

Coopté

Elektrotechnik (ETH)

marwane.rizki@lsz.lu